Ciconia Aarhus Fertilitetsklinik logo
Viva Neo Fertilitetsklinik logo

Reduceret egenandel ved IVF

Arbeids- og velferdsdirektoratet (tidligere Rikstrygdeverket) har utført kvalitetsundersøkelser på legemiddelområdet som blant annet viser at det er ulik praksis og forståelse av dagens rundskriv for infertilitetsbehandling. Tilbakemeldinger fra legemiddelkontorer tyder på at årsaken til dette er at rundskrivet tolkes forskjellig. Ved innføring av bidragsordning for infertilitetsbehandling kom HOD med et brev som anga hvordan dette regleverket skulle praktiseres. For å oppnå
lik praksis på dette området ønsker direktoratet å klargjøre dagens rundskriv, i henhold til innholdet i brevet fra HOD. Direktoratet har i tillegg hatt møte med overlege Tom G. Tanbo, Infertilitetsklinikken ved Rikshospitalet, for å sikre at vår tolkning er i tråd med dagens medisinske praksis. Direktoratet sendte tilslutt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med vår tolkning av regelverket i tillegg til noen spørsmål som vi ønsket at departementet skulle ta stilling til.

På bakgrunn av direktoratets tolkning og departementets svar ønsker vi å videreformidle de avklaringene som er gjort, i tillegg til at det vil bli publisert en ny rundskrivstekst.

Fra fredag 22. september -06 (dato for publisering av ny rundskrivstekst) skal følgende tolkning legges til grunn for behandling av søknader om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling etter bidragsordningen § 5-22:

- Ved søknad om bidrag for hormonpreparater (indikasjon har ingen betydning) brukt ved infertilitetsbehandling kan ikke den ordinære bidragsordningen for legemidler benyttes (egenandel 1600 kr). Pasienten skal selv dekke utgifter til hormonpreparater for inntil kr 15 000 per barn.

 

- Inkludert i egenandelen på 15 000 kr er:

* Hormonpreparater brukt i forbindelse med hormonstimulering hvor befruktning kan skje på vanlig måte, dekning er ikke begrenset av antall forsøk. 
* Hormonpreparater brukt i forbindelse med inseminasjon (AID/AIH metoden), dekning er ikke begrenset av antall forsøk
* Hormonpreparater brukt i forbindelse med IVF eller ICSI, dekning er begrenset til inntil tre forsøk per barn.

 

Eksempel: Kvinne, leverer kvitteringer for hormonpreparater på til sammen 20 000 kroner etter tre hormonstimulerings forsøk (hvor befruktning er forsøkt ved samleie), to forsøk med inseminasjon og ett forsøk med IVF. Legemiddelkontoret fatter vedtak om refusjon av 5000 kroner av kvinnens utgifter, i tillegg kan kvinnen levere kvitteringer for hormonpreparater hvis det skulle være nødvendig med ytterligere to nye forsøk IVF og får full refusjon for disse utgiftene. Utgiftene kvinnen har hatt før IVF er påbegynt legges til grunn for beregning av egenandelen på 15 000 kroner, men det telles ikke antall forsøk før kvinnen har påbegynt IVF behandling.

- Det er kun hormonpreparater som omfattes av ordningen. Ved søknad om bidrag for andre preparater brukt ved infertilitetsbehandling (i dag får vi bl.a søknader om acetylsalisylsyre og metformin som ikke er hormonpreparater) skal den ordinære bidragsordningen for legemidler benyttes (egenandel 1600 kr).

- Det er kun metoder som er godkjent etter bioteknologiloven § 2-19 jf. § 2-1 og som det er fastsatt polikliniske takster for som omfattes av ordningen. I praksis vil det si metodene AIH/AID (inseminasjon), IVF (prøverørsbefruktning) og ICSI (mikroinjeksjon). I tillegg faller hormonstimulering med befruktning ved samleie innenfor ordningen. Dette innebærer at det ikke ytes bidrag til legemidler dersom behandling foregår i utlandet og det benyttes metoder som ikke er godkjent i hht
bioteknologiloven. For eksempel eggdonasjon.

- I henhold til bioteknologiloven § 2-2 kan assistert befruktning bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer med en mann i ekteskapslignende forhold. Det er i Norge ikke adgang til å tilby behandling til enslige kvinner eller kvinner som lever i partnerskap/samboerforhold med en av samme kjønn. Dette innebærer at det ikke ytes bidrag til legemidler dersom kravet til samlivsform i bioteknologiloven § 2-2 ikke er oppfylt.

- Når det gjelder foreldelsesfrist for fremsetting av krav skal ftrl. § 22-13 legges til grunn. Det betyr at krav om ytelser som utbetales som engangsbeløp (jf. § 22-10 a)) må settes fram innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne ha vært satt fram. Det har ikke oppstått et krav overfor folketrygden før en har nådd egenandelstaket på 15 000 kroner.
Foreldelsesfristen på 6 måneder for et krav begynner å løpe fra den dag utgiften er påført, etter nådde 15 000 kroner.

 

Følgende rundskrivstekst vil bli lagt ut på rettskildene fredag 22.september:

Medlemmet må betale en egenandel på 15 000 kroner for legemidler (hormonpreparater) som brukes spesifikt til behandling av infertilitet. Det er en forutsetning for innvilgelse av bidrag til infertilitetsbehandling av vilkårene i bioteknologiloven er oppfylt. Ordningen omfatter både kvinner og menn. Utgifter til sprøyter og kanyler regnes som en del av utgiftene til infertilitetsbehandlingen. Disse utgiftene kan således også legges til grunn ved oppsummering av
egenandelen og i grunnlaget for beregning av bidrag. Det overskytende beløp dekkes fullt ut av folketrygden.

Infertilitetsbehandling innebefatter følgende behandlinger: befruktning utenfor kroppen (IVF, ICSI), inseminasjon (AIH/AID) og hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte.

Dekningen av legemidler ved IVF og ICSI er begrenset til inntil 3 forsøk per barn. Det må fremgå av legeattest hvilket forsøk i rekken det dreier seg om. Ett forsøk defineres som en teknisk fullført behandling med uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor. Ved egguttak vil flere egg kunne bli befruktet, og egg vil kunne fryses
ned. Innsetting av lagrede befruktede egg, fra samme egguttak, blir ikke å anse som et nytt forsøk.

Legemidlene må være kjøpt i Norge, men det er ikke av betydning om forsøkene skjer i offentlig eller privat sykehus eller om behandlingen skjer i utlandet.

Brukeren leverer kvitteringer og legeerklæring til stønadsseksjonen i NAV Helsetjenesteforvaltningen i regionen som refunderer utgiftene.

Dersom ikke markedsførte legemidler inngår i behandlingsopplegget må lege søke på vegne av brukeren om dekning av disse utgiftene. Søknaden sendes til stønadsseksjonen i NAV Helsetjenesteforvaltningen i regionen, som skal innhente uttalelse fra farmasøyt før vedtak fattes. Det kan ytes bidrag dersom det foreligger særlige grunner. Særlige grunner
foreligger når markedsførte preparater har vært forsøkt, uten at ønsket effekt er oppnådd, eller dersom behandlingen har gitt uønskede bivirkninger.

 

Krav om bidrag til utgifter ved infertilitetsbehandling må settes fram innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne ha vært satt fram, jf. ftrl. §22-13.

Sundhedsstyrelsen logo

Viva Neo Group logo

Dansk Fertilitetsselskab logo

Adresse
Ciconia Aarhus Fertilitetsklinik
Saralyst Allé 50
8270 Højbjerg

Kontaktinformation
T: +45 86 27 76 26
F: +45 86 27 76 56
E: aarhus@ciconia.dk

Telefontid
Man - fre08:15 - 15.00
Lørdag08.00 - 12.00
LukketFra 12.30 - 13.00

© CICONIA AARHUS FERTILITETSKLINIK • CVR: 1802 1935 Webdesign: Søgemedier A/SCookies